Information on the processing of personal data by
GTC Chwiłowicz Spółka Jawna with its registered office in Pyzdry

1. The Controller of your personal data is GTC Chwiłowicz Spółka Jawna with its registered office in Pyzdry, ul. Wrzesińska 31, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000145829, NIP 667-00-05-988, REGON: 310152684.

2. Below, all necessary information regarding the processing of your personal data by the company GTC Chwiłowicz Spółka Jawna in connection with taking action to establish cooperation or to implement contracts.

3. Questions or demands connected with the processing of personal data by GTC Chwiłowicz Spółka Jawna should be sent to:

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna ul. Wrzesińska 31

62 – 310 Pyzdry, Polska e-mail address: rodo@gtc.pl 

4. Personal data are processed for the purpose of performing a contract or an order between GTC Chwiłowicz Spółka Jawna and another entity [Legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR].

5. Personal data will be stored throughout the period of obligations performance and the claims prescription period resulting from regulations or until the acceptance of an objection lodged under Article 21 of the DGPR.

6. In the event of indicating you as contact person by an employer or another entity, your data may be processed in order to perform and settle a contract or order concluded between GTC Chwiłowicz Spółka Jawna and your employer or that other entity. Data processing will in this case include ongoing contacts related to the perfor- mance of this contract or order, preparation and archiving of documentation on the performance of the con- tract or order and pursuing claims or defense against claims of the other party.

7. In such case, the processing of your data will be undertaken in order to pursue a legitimate interest of the Controller, that is the protection of rights, performance of contracts and obtaining remuneration on this ac- count.

8. As the Controller of your data, we provide you with the right to access your data, you may also correct them, request their removal or limit their processing.

You may also exercise the right to submit to the Controller an objection to the processing of your data and the right to transfer data to another Data Controller. If you give your voluntary consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of data at any time, which does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent before its withdrawal. We also inform you that you have the right to lodge a complaint with the body supervising compliance with personal data protection regulations.

9. This information on the processing of personal data by GTC Chwiłowicz Spółka Jawna is a document of a purely informational nature and no specific rights or claims may be derived from it. For the avoidance of doubt, this information does not constitute an offer or a public promise and cannot be treated as a source of additional contractual obligations.

Yours sincerely,

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
GTC Chwiłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Pyzdrach

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTC Chwiłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145829, posiadającą nr NIP 667-00-05-988, nr REGON: 310152684.

2. Poniżej, wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę GTC Chwiłowicz Spółka Jawna w związku z podjęciem działań w celu nawiązania współpracy lub w celu realizacji zawartych umów.

3. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez GTC Chwiłowicz Spółka Jawna prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna ul. Wrzesińska 31

62 – 310 Pyzdry, Polska adres e-mail: rodo@gtc.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy, zamówienia pomiędzy GTC Chwiłowicz Spółka Jawna, a innym podmiotem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO].

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

6. W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane te mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania i rozliczenia umowy/zamówienia zawartej pomiędzy GTC Chwiłowicz Spółka Jawna, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub kontakty związane z realizacją umowy , sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pan może również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GTC Chwiłowicz Spółka Jawna stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

Z poważaniem

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna

 

Information on the processing of personal data by
GTC Chwiłowicz Spółka Jawna with its registered office in Pyzdry

1. The Controller of your personal data is GTC Chwiłowicz Spółka Jawna with its registered office in Pyzdry, ul. Wrzesińska 31, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000145829, NIP 667-00-05-988, REGON: 310152684.

2. Below, all necessary information regarding the processing of your personal data by the company GTC Chwiłowicz Spółka Jawna in connection with taking action to establish cooperation or to implement contracts.

3. Questions or demands connected with the processing of personal data by GTC Chwiłowicz Spółka Jawna should be sent to:

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna ul. Wrzesińska 31

62 – 310 Pyzdry, Polska e-mail address: rodo@gtc.pl 

4. Personal data are processed for the purpose of performing a contract or an order between GTC Chwiłowicz Spółka Jawna and another entity [Legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR].

5. Personal data will be stored throughout the period of obligations performance and the claims prescription period resulting from regulations or until the acceptance of an objection lodged under Article 21 of the DGPR.

6. In the event of indicating you as contact person by an employer or another entity, your data may be processed in order to perform and settle a contract or order concluded between GTC Chwiłowicz Spółka Jawna and your employer or that other entity. Data processing will in this case include ongoing contacts related to the perfor- mance of this contract or order, preparation and archiving of documentation on the performance of the con- tract or order and pursuing claims or defense against claims of the other party.

7. In such case, the processing of your data will be undertaken in order to pursue a legitimate interest of the Controller, that is the protection of rights, performance of contracts and obtaining remuneration on this ac- count.

8. As the Controller of your data, we provide you with the right to access your data, you may also correct them, request their removal or limit their processing.

You may also exercise the right to submit to the Controller an objection to the processing of your data and the right to transfer data to another Data Controller. If you give your voluntary consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of data at any time, which does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent before its withdrawal. We also inform you that you have the right to lodge a complaint with the body supervising compliance with personal data protection regulations.

9. This information on the processing of personal data by GTC Chwiłowicz Spółka Jawna is a document of a purely informational nature and no specific rights or claims may be derived from it. For the avoidance of doubt, this information does not constitute an offer or a public promise and cannot be treated as a source of additional contractual obligations.

Yours sincerely,

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
GTC Chwiłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Pyzdrach

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTC Chwiłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145829, posiadającą nr NIP 667-00-05-988, nr REGON: 310152684.

2. Poniżej, wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę GTC Chwiłowicz Spółka Jawna w związku z podjęciem działań w celu nawiązania współpracy lub w celu realizacji zawartych umów.

3. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez GTC Chwiłowicz Spółka Jawna prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna ul. Wrzesińska 31

62 – 310 Pyzdry, Polska adres e-mail: rodo@gtc.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy, zamówienia pomiędzy GTC Chwiłowicz Spółka Jawna, a innym podmiotem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO].

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

6. W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane te mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania i rozliczenia umowy/zamówienia zawartej pomiędzy GTC Chwiłowicz Spółka Jawna, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub kontakty związane z realizacją umowy , sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pan może również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GTC Chwiłowicz Spółka Jawna stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

Z poważaniem

GTC Chwiłowicz Spółka Jawna